Intézményünk
Felvételi
Képzések
Tanév
Díjak és támogatás
Jogtár
Publikációk
Kapcsolat
Felvételi
Informácie o prijímacích skúškach
2017.03.09.
Cieľom Akadémie Svätého Pavla je spoznávanie a pochopenie múdrosti a učenia kompletného Svätého Písma, ako aj motivovanie k biblickej spiritualite, životnému štýlu a morálke, realizácia zákonitostí viery v praxi. Teologický odbor Akadémie Svätého Pavla slúži k praktickému vzdelávaniu v biblickom zmysle slova znovuzrodených a Duchom Svätým naplnených kresťanov, aktívne zapojených do služby/túžiacich po zapojení sa do služby, za účelom zdokonaľovania biblických vedomostí.
Akadémia Svätého Pavla – Odbor teológia (magisterské štúdium) denná a externá forma štúdia
Dátum prihlášky: 20. apríla 2017

Akadémia Svätého Pavla je vysoká škola Zboru Viery, založená v roku 1990 a akreditovaná Maďarskou Vysokoškolskou Akreditačnou Komisiou. Teologický odbor Akadémie Svätého Pavla slúži k zdokonaľovaniu biblických vedomostí, praktické vzdelávanie v biblickom zmysle slova znovuzrodených a Duchom Svätým naplnených kresťanov, ktorí sú aktívne zapojení do služby/túžia po zapojení sa do služby. Ukončením štúdia získavajú absolventi teologický diplom na úrovni magisterského titulu, zodpovedajúci anglickému: MA in Theology, Theologist. Podať prihlášku je možné na dennú aj externú formu štúdia, pričom štandardná dĺžka štúdia je v oboch prípadoch 5 rokov.
 
Prihlasovacie hárky spolu s prílohami je potrebné zaslať vo vytlačenej a podpísanej forme na študijné oddelenie Akadémie Svätého Pavla (1103 Budapest Gyömrői út 69.).
 
Podmienky prijatia:
·         maturitné vysvedčenie (v prípade zahraničných uchádzačov je potrebné priložiť úradne preloženú a notárom overenú kópiu maturitného vysvedčenia)
·         odporúčanie 2 osôb zastávajúcich oficiálnu cirkevnú službu (v prípade uchádzačov z radov Zboru Viery je potrebné odporúčanie od pastorov, duchovných, presbyterov alebo členov učiteľského zboru Akadémie Svätého Pavla, ktorí sú v bezprostrednom osobnom kontakte s prihlasujúcim sa; v prípade uchádzačov mimo Budapešti je potrebné dodať odporúčanie od pastora miestneho zboru.)
·         primeraný výkon na písomnej aj ústnej prijímacej skúške,
·         v prípade ženatých/vydatých uchádzačov je potrebné doložiť písomný súhlas manžela/manželky,
·         úhrada poplatku 4.000,- Ft
 
Ďalej je potrebné pripojiť dve vyhlásenia (sú súčasťou prihlášky), ktorými uchádzač vyjadrí vernosť k spiritualite a študijnému poriadku Akadémie Svätého Pavla, ako aj záväzok uhrádzania poplatkov štúdia (poplatky uhrádzajú študenti, ktorí nespadajú pod štátom financované bezplatné štúdium). K prihláške je potrebné pripojiť okrem vyhlásení a odporúčaní aj fotokópiu (v prípade zahraničných uchádzačov úradne preloženú a notárom overenú fotokópiu) maturitného vysvedčenia, fotokópiu certifikátu o jazykovej skúške stredného alebo vyššieho stupňa (v prípade zahraničných uchádzačov toto nie je potrebné),  fotokópiu už existujúceho diplomu vysokoškolského štúdia, potvrdenie o paralelnom štúdiu na iných vysokoškolských inštitúciách, potvrdenie o financovaní predchádzajúcich štúdií (viď 5.strana prihlášky).
 
Poplatok 4000,- Ft je možné uhradiť poštovou poukážkou (je súčasťou prihlášky). V prípade prihlášky stiahnutej z internetu je možné poštovú poukážku žiadať na Študijnom oddelení buď osobne alebo poštou zaslaním spätnej obálky. Sumu je možné uhradiť aj bankovým prevodom v banke Raiffeisen Bank na účet Akadémie Svätého Pavla s číslom 12072507–01165405–00100003. Pri úhrade poštovou poukážkou alebo pri bankovom prevode prosíme uviesť: Felvételi díj befizetése (pozn. prekl. Poplatok za prijímačky). Potvrdenie o úhrade prosíme uchovať počas doby trvania prijímacieho konania a fotokópiu priložiť k prihláške.

Písomné skúšky pozostávajú zo všeobecných otázok o biblických poznatkoch, po ktorých nasledujú ústne skúšky. Na prijímacie pohovory je potrebné sa pripraviť zo Starého ako aj z Nového zákona. Predbežný termín písomných skúšok je stanovený na koniec mája, a termín ústnych skúšok na polovicu, resp. druhú polovicu júna. Ohľadom definitívnych termínov ako aj ďalších informácií budú uchádzači písomne informovaní po odovzdaní Prihlášky.
 
Služby a štipendiá dostupné pre študentov dennej formy štúdia:
·         V prípade dobrých študijných výsledkov prospechové štipendium
·         V prípade vynikajúceho odborného – spoločenského výkonu je možné žiadať o inštitucionálne štipednium, v prípade výnimočných výkonov žiadať o štátne štipendium
·         Finančná podpora pre zakúpenie učebníc a skrípt
·         Štipendium podľa sociálnej situácie
·         Pre podporu ubytovania je možné poskytnúť internátne ubytovanie
·         Príprava na štátnu jazykovú skúšku z anglického jazyka na strednej/vyššej úrovni obťažnosti.
 
Knižnica ako i učebňa výpočtovej techniky Akadémie Svätého Pavla sú k dispozícií pre každého poslucháča.
 
Internát pre študentov denného štúdia Akadémie Svätého Pavla sa nachádza v centre mestskej časti Kőbánya. Na zrekonštruovanom vysokoškolskom internáte sú samostatné časti pre mužov a ženy. Ďalšie informácie sú k dispozícii na webovej stránke školy.
 
Výučba na diaľkovej forme štúdia prebieha zhruba raz do mesiaca, v piatok a v sobotu.


Úspešní absolventi prijímacích skúšok budú mať možnosť študovať okrem iných nasledujúce predmety:
 
·         Stará zmluva
Úvod do Starej zmluvy, Výklad Starej zmluvy, Starohebrejčina a exegéza
·         Nová zmluva
Úvod do Novej zmluvy, Výklad Novej zmluvy, Starogréčtina a exegéza
·         Teológia
Fundamentálna teológia, Charizmatická teológia, Biblická antropológia, Biblická etika, Doxológia, Kristológia, Náuka o cirkvi, Eschatológia, Dary Ducha Svätého, Apologetika
·         Kresťanský život a služba
Pastorácia, Evanjelizácia, Rétorika, Komunikácia, Základy pedagogiky a psychológie, Kresťanský životný štýl (Manželstvo a rodina)
·         Služba v cirkvi
Úvod do služby, Služba v cirkvi
·         Dejiny
Biblické dejiny, Všeobecné dejiny cirkvi a dejiny cirkvi v Maďarsku, História letnično- charizmatického hnutia, Dejiny novodobého štátu Izrael
·         Ďalšie spoločenské predmety
Teória štátu, Filozofia
·         Biblický jazyk a moderné jazyky
Starohebrejčina, Starogréčtina, Angličtina, Nemčina, Moderná hebrejčina
·         Praktické znalosti
Výpočtová technika (Internet, biblické programy)
 
Štátom financované štúdium alebo štúdium na vlastné náklady

Prihlášky je možné podať na štátom financované štúdium, alebo na spoplatnené štúdium. Podobne ako v  predchádzajúcich rokoch, aj tento školský rok sú na Akadémii k dispozícií štátom financované miesta. 
Zahraniční študenti – rovnako ako maďarskí občania – majú na štátom financované štúdium za rovnakých podmienok a v rovnakej miere nárok, ak spĺňajú nasledujúce podmienky: Právo na štátom financované štúdium majú medzi inými občania štátov patriacich do Európskeho Hospodárskeho Priestoru, respektíve ich rodinní príslušníci, utečenci žijúci na území Maďarska, azylanti, prisťahovalci, osoby spadajúce pod pôsobnosť zákona o Maďaroch žijúcich v susedných štátoch a štátny príslušníci tretích krajín disponujúci Modrou kartou (Povolenie k dlhodobému pobytu v EU za účelom výkonu zamestnania vyžadujúceho vysokú kvalifikáciu). Potvrdenie o štátnej príslušnosti, o štatúte utečenca, o povolení k dlhodobému pobytu atď., je potrebné preukázať príslušným dokumentom, ktorého fotokópiu je nutné priložiť k prihláške.
 
Podrobnejšie informácie o tom, kto má nárok zúčastniť sa na štátom financovanom štúdiu alebo na spoplatnenom štúdiu nájdete na webovej stránke http://www.felvi.hu.
 
Maximálna výška poplatkuna spoplatnenom štúdiu v rámci dennej aj externej formy štúdia je 350 000,- Ft/semester. Pokiaľ má Akadémia možnosť financovať spoplatnené štúdium z iných zdrojov, výška poplatku zo strany poslucháčov sa zníži. Pre školský rok 2016/2017 sa počíta so zníženým poplatkom nanajvýš 90 000 Ft/semester pre spoplatnené štúdium.
 
Pre poslucháčov, ktorí sú štátnymi príslušníkmi Maďarska, je pre získanie diplomu potrebné preukázať štátnu jazykovú skúšku z cudzieho jazyka na strednej úrovni obťažnosti.
Csatolt fájok:
Publikálta: Horváth András
© 2011 Szent Pál Akadémia