Intézményünk
Felvételi
Képzések
Tanév
Díjak és támogatás
Jogtár
Publikációk
Kapcsolat
Pótfelvételi jelentkezés a 2017/2018-as tanévre
2017.07.27.
Szent Pál Akadémia – Teológia szak 5 éves egységes, osztatlan mesterképzésnappali és levelező tagozaton. A megszerezhető végzettség: okleveles teológus mesterfokozat (megfelel a régi egyetemi végzettségnek).
Kiknek a jelentkezését várjuk?
A Szent Pál Akadémia Teológia szakja a Biblia ismeretében elmélyedni vágyó és az egyházi szolgálatban aktívan részt vállaló/részt vállalni kívánó, bibliai értelemben újjászületett és Szent Szellemmel betöltött keresztények képzését szolgálja. A tanulmányok befejeztével okleveles teológusi diplomát kapnak a végzettek, ami mesterfokozatot (megfelel a régi egyetemi végzettségnek) jelent, angol megfelelője: MA in Theology, Theologist. Jelentkezni nappali és levelező tagozatra lehet, a képzési idő mindkét tagozaton egyaránt 5 év.
 
A Szent Pál Akadémia a Hit Gyülekezete 1990-ben alapított főiskolája (az intézmény történetét részletesebben ld. az Intézményünk, Bemutatkozás menüpontban). Működésének célja a teljes Szentírás bölcsességének, tanításának megismerése és megértése, valamint bibliai szellemiség, életmód, erkölcs inspirálása, a hit törvényének gyakorlatban történő megvalósítása. Az oktatás és a kutatás a keresztény kultúra megújítására, keresztény értelmiségi-képzésre is irányul, hogy ezáltal olyan tudományos értékű, biblikus teológiai felsőoktatás jöjjön létre, amely szakterületenként feldolgozza az európai kultúra alapját képező Biblia társadalomtudományi értékeit, és modern tömegkommunikációs eszközök felhasználásával közkinccsé tegye azt. Az intézményt aMagyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság akkreditálta.
 
Az intézmény a keresztény szolgálatra való felkészítés során hangsúlyt tesz a tudományosság és a személyes hit harmóniájának megvalósítására: a hallgató elsősorban a Szentírásban és az azt megismertető tudományokban mélyül el, mindezek mellett bekapcsolódik egyházi életbe.
A budapesti székhelyű intézmény egész Magyarországra kiterjedően látja el feladatát, emellett a határon túlról, a közép-kelet-európai régióból, szomszédos országokból magyar és nem magyar anyanyelvűeket egyaránt, más földrészekről olyan külföldieket képez, akik azért tanulnak meg magyarul, hogy az intenzív tanulással töltött öt év után távoli kontinenseken található hazájukban felkészült egyházi szolgálóként folytassák keresztény pályafutásukat.
 
A Teológia szak tanterve
A tanulmányokban a teljes Szentírás megismerésére áll a középpontban, teljes evangéliumi, Szent Lélekkel betöltött módon. A tanterv magába foglalja a Biblia tényeinek, korának, nyelvének, történeti, társadalmi, kulturális hátterének ismeretén túl a bibliai tanításokat, teológiát és a kapcsolódó humán, nyelvi, társadalomtudományi, kommunikációs és alapvető informatikai ismereteket is.
Bibliaismereti tárgyak: Ó- és újszövetségi bevezetés és írásmagyarázat
A Szentírás eredeti nyelvének megismerése: Óhéber és ógörög nyelv és exegézis, valamint szövegolvasás.
Teológiai tárgyak: Fundamentális teológia, Karizmatikus teológia, Bibliai antropológia, Bibliai etika (zsidó–keresztény erkölcstan), Krisztológia, Doxológia, Egyháztan, Eszkatológia, A Szent Lélek ajándékai, Apologetika.
Gyakorlati teológiai tárgyak a keresztény élet és szolgálat köréből: Pásztorlástan, Evangelizáció, Retorika (egyházi beszéd), Keresztény életmód (Házasság és család), Hitoktatás módszertan, szakmai gyakorlat.
Humán tudományok köréből: Ó- és újszövetségi bibliai történelem, Egyetemes és magyarországi egyháztörténet, A pünkösdi–karizmatikus mozgalom története, Izrael államának modern kori története, Pedagógiai és pszichológiai alapismeretek, Filozófiatörténet.
Más társadalomtudományok köréből: Államelmélet, Kommunikáció, Média.
Gyakorlati ismeretek: Számítástechnika (Internet, bibliaprogramok).
Klasszikus nyelv a bibliai nyelveken túl: latin. Modern nyelvek: angol, német, orosz, modern héber.
A nyelvi kurzusokon klasszikus és modern nyelvekből is fel lehet készülni nyelvvizsgára.
 
Kollégium
Az intézmény 2011 szeptemberétől kollégiumában biztosít lakhatási lehetőséget az ezt igénylő nappali tagozatos hallgatók számára. A kollégium Kőbánya központjában a Kharisz Diákotthonban található, ahonnan a tanítás helyszíne, a Hit Parkban található Akadémia Csarnok könnyen megközelíthető. Részletes információk az Intézményünk, Kollégium menüpontban.
 
A hallgatók számára elérhető hallgatói juttatások, szolgáltatások:
Nappali tagozaton jó tanulmányi eredmény esetén tanulmányi ösztöndíj,
kiváló szakmai–közösségi tevékenység esetén intézményi, kiemelkedő teljesítmény esetén köztársasági ösztöndíj megpályázható,
tankönyv– és jegyzetvásárlási támogatás,
szociális helyzet alapján pályázható ösztöndíj,
lakhatási feltételek támogatása: kollégiumi elhelyezés,
középfokú/felsőfokú nyelvvizsgára való felkészítés angol, német, ivrit, bibliai héber nyelvből.
A levelező munkarendű képzésben a hallgatók tanóráira tömbösítve, általában havonta, pénteki és szombati napokon kerül sor.
A Szent Pál Akadémia Könyvtára (ld. részletesen az Intézményünk, Könyvtár menüpontban), valamint Informatikai Központja által nyújtott szolgáltatások valamennyi hallgató rendelkezésére állnak.
 
Nyelvvizsga-követelmény
A diploma megszerzéséhez a tanulmányok végeztével középfokú nyelvvizsga szükséges.
 
Jelentkezés
A jelentkezési lapokat a mellékletekkel együtt a Szent Pál Akadémia Tanulmányi osztályára kell eljuttatni kinyomtatott, aláírt formában (1103 Budapest Gyömrői út 69. Telefon: (+361) 4322720, Honlap: www.szpa.hu, E-mail: titkarsag@szpa.hu).
A jelentkezési lapok letölthetők a honlapról, illetve beszerezhetők a Hit Gyülekezete istentiszteletein az információs pultokról.
 
A jelentkezés feltételei:
•          érettségi (külföldön érettségizetteknél csatolni kell az eredeti érettségi bizonyítvány hiteles másolatát, valamint ennek magyar nyelvű hiteles fordítását),
•          két egyházi ajánlás (a Hit Gyülekezete tagjai esetében a jelentkezőt közvetlenül ismerő lelkész, pásztor, vagy presbiter ajánlására van szükség; nem budapestiek esetében kérjük, hogy az egyik ajánló a helyi gyülekezet pásztora legyen),
•          megfelelő teljesítmény az írásbeli és szóbeli felvételi vizsgán,
•          házasoknál a házastárs írásbeli támogató nyilatkozata,
•          4000 Ft felvételi vizsgadíj befizetése.
Szükség van további két nyilatkozat megtételére is (a nyilatkozatok a jelentkezési lapon találhatók), melyek tartalma a Szent Pál Akadémia szellemisége, működési rendje melletti hűség kinyilvánítása, valamint önköltség–fizetési kötelezettség vállalása (önköltséget a nem állami ösztöndíjas helyre felvetteknek kell fizetni). A felvételi kérelemhez a nyilatkozatokon és ajánlásokon kívül csatolni kell az érettségi bizonyítvány (külföldieknek hiteles másolat és fordítás), a (közép– vagy felsőfokú) nyelvvizsga stb. fénymásolatát (ld. felvételi kérelem, 5. oldal alja).
A 4000 Ft felvételi eljárási díj az intézmény csekkjén fizethető be (a nyomtatott felvételi kérelemhez mellékelve). A felvételi kérelem Internetről való letöltése esetén postai csekket személyesen vagy válaszboríték ellenében postán a Tanulmányi osztályon lehet igényelni. A befizetés átutalással is teljesíthető a Szent Pál Akadémiának a Raiffeisen Banknál vezetett 12072507–01165405–00100003 számú bankszámlájára. Csekk kitöltésekor vagy átutalásnál kérjük feltüntetni: Felvételi díj befizetése. A befizetési bizonylatokat kérjük a felvételi eljárás időtartama alatt megőrizni, és a bizonylat másolatát a jelentkezési laphoz csatolni.
 
Felvételi vizsga
Az írásbeli felvételi vizsga egy általános bibliaismeretet felmérő dolgozat, amit szóbeli meghallgatás követ. A felvételire készülni Ó– és Újszövetségből kell. A vizsga várható időpontja szeptember első fele. A pontos időpontról és egyéb tudnivalókról a jelentkezők a "Felvételi kérelem" leadása után írásos értesítést kapnak.
 
Állami ösztöndíj vagy önköltséges képzés
A jelentkezéseket állami ösztöndíjas, illetve önköltséges helyekre lehet beadni. Az intézményben a korábbi évekhez hasonlóan rendelkezésre állnak magyar állami ösztöndíjas (államilag támogatott) helyek. A felsőoktatásban egy személy összesen 12 félévet (támogatási idő) vehet igénybe államilag finanszírozott (támogatott, állami ösztöndíjas) képzésben.
Az állami ösztöndíjjal támogatott (államilag finanszírozott) képzést nem magyar állampolgárok is igénybe vehetik (részletesen ld. a felvételi kérelem kitöltési útmutatójában).
A tanulmányok finanszírozásáról szóló tájékoztató nem teljes körű. Arról, hogy ki jelentkezhet magyar állami ösztöndíjas, illetve önköltséges képzésre, a http://www.felvi.hu oldalon lehet tovább tájékozódni.
 
Az önköltség összege
Az önköltség összege nappali és levelező tagozaton a 2017/18-as tanévtől: 350 000 Ft/félév. Amennyiben az önköltség egyéb forrásból finanszírozható, a hallgatók által fizetett díjat az intézmény csökkenti.
A csökkentés miatt az önköltséges hallgatóknak a 2016/2017–es tanévben ténylegesen legfeljebb 90 000 Ft/félév önköltséget kellett fizetniük.
 
Jelentkezési határidő: 2017. augusztus 28.
Csatolt fájok:
Publikálta: Horváth András
© 2011 Szent Pál Akadémia