Intézményünk
Felvételi
Képzések
Tanév
Díjak / támogatás
Jogtár
Publikációk
Közérdekű adatok
Kapcsolat
Felvételi
Korábbi főiskolai tanulmányokkal is újra lehet jelentkezni
2020.08.06.
A jelentkezési lap elérhető Budapesten a Hit Csarnok nyitvatartási idejében a diszpécsernél, valamint letölthető a www.szpa.hu honlapról. Jelentkezési határidő: 2020. augusztus 24. A kitöltött jelentkezési lapokat (6 oldal) aláírva, a mellékletekkel együtt a Szent Pál Akadémia Tanulmányi osztályára kell benyújtani. A felvételi kérelmet kérjük postán az alábbi címre feladni vagy eljuttatni az épület bejárata előtt elhelyezett postaládába. Cím: 1103 Budapest, Gyömrői út 69. Tel.: 1 4322720. Információ: felveteli@szpa.hu
A Szent Pál Akadémián a Teológia szakon folyó egységes, osztatlan mesterképzésbe (a mesterfokozat a korábbi egyetemi diplomának felel meg) bekapcsolódhatnak a Szent Pál Akadémián szerzett főiskolai szintű teológusi végzettséggel és szakképzettséggel, illetve korábbi főiskolai tanulmányokkal rendelkezők. A mesterképzés kreditrendszerben folyik. Főiskolai szintű teológusi szakképzettség birtokában a mesterfokozat megszerzéséhez a képzési idő legalább 2 félév, az összegyűjtendő kreditek száma legalább60 kredit[1].
Ugyanennek a jelentkezési lapnak a kitöltésével jelentkezhetnek a főiskolai tanulmányaikkal abszolutóriumot szerzett, illetve korábbi teológus hallgatóink is, amennyiben tanulmányaikat mesterképzésben szeretnék befejezni.
 
Milyen tárgyakat lehet tanulni?
•        A keleti egyház története(Rugási Gyula és Mondovics Gábor előadásában)
•        Apologetika (Ruff Tibor, Grüll Tibor, Rugási Gyula és mások előadásában)
•        Bevezetés az iszlám történetébe(Kulcsár Árpád előadásában)
•        Bibliai etika(Zsidó-keresztény erkölcstan, Hack Péter előadásában)
•        Filozófiatörténet szeminárium(Rugási Gyula előadásában)
•        Módszertani bevezető a hitoktatáshoz(Horváth András, Hack Márta, Ruff Tibor)
•        Izrael Állam modernkori története(Mészáros István előadásában)
•        Karizmatikus teológia(a Szent Lélek által inspirált, mindig új témakörökben, Németh Sándor előadásában),
•        Kommunikáció és média specializáció(az elvégzéséről szóló záradék bekerül az oklevélbe)
•        Pásztorlástan 2(gyakorló lelkészek, pásztorok előadásában)
•        Szisztematikus bibliaolvasó és –tanulmányozó kurzus(Bevezetés az Ó-, illetve Újszövetségbe szeminárium, Ruff Tibor és Flaisz Endre előadásában),
•        Angol, német nyelv(választható), középfokú nyelvvizsga felkészítők az angol, német mellett bibliai héber és ógörög nyelvből
•        Ezen kívül mindazokat a kötelező tárgyakat, amelyeket az illető hallgató nem tanult még főiskolai tanulmányai alatt, pl. A Szent Lélek ajándékai, Államelmélet, Filozófiatörténet, Magyarországi egyháztörténet, Kommunikáció, Retorika, Evangelizáció, Számítástechnika, internet, bibliaprogramok.
 
A Szent Pál Akadémián szerzett főiskolai szintű teológusi végzettség (illetve korábbi teológusi főiskolai tanulmányok) esetén a mesterképzésbe való felvételről, a tanulmányok beszámíthatóságáról és annak kreditértékéről, a teljesítendő tanulmányi és vizsgakövetelményekről az intézmény Kreditátviteli Bizottsága dönt. A Kreditátviteli Bizottság határozza meg, hogy a korábbi oklevelet/tanulmányokat a mesterképzésben milyen feltételek mellett, hány kredittel számítja be.
A diploma megszerzéséhez a tanulmányok végeztével középfokú nyelvvizsga szükséges. A nyelvtudás megszerzését a nappali tagozaton (ahová levelezősök is bejárhatnak) több nyelvből, levelező tagozaton online angol kurzus keretében segítjük.
A jelentkezéseket állami ösztöndíjas, illetve önköltséges helyekre lehet beadni. Az intézményben a korábbi évekhez hasonlóan rendelkezésre állnak az állami ösztöndíjas (államilag támogatott) helyek.Arról, hogy ki jelentkezhet állami ösztöndíjas, illetve önköltséges képzésre, a http://www.felvi.hu oldalon lehet tovább tájékozódni.
 
Az önköltség maximális összegenappali és levelező tagozaton: 400 000 Ft/félév. Amennyiben az önköltség egyéb forrásból finanszírozható, a hallgatók által fizetett díjat az intézmény csökkenti.
A csökkentés miatt az önköltséges hallgatóknak a 2019/2020–as tanévben legfeljebb csak 90000 Ft/félév önköltséget kellett fizetniük.
 
A mesterképzésre való felvételhez egy erre vonatkozó kérelemre, illetve egyházi és házastársi ajánlásra, valamint a megfelelő nyilatkozatok megtételére van szükség. Jelentkezni az intézmény által kiadott „Felvételi kérelem mesterképzésre a Szent Pál Akadémián szerzett teológusi főiskolai oklevél birtokában” nyomtatvány kitöltésével és postára adásával vagy személyes eljuttatásával lehet.
Az érettségi bizonyítvány, tanúsítvány fénymásolatát kérjük, csatolja felvételi kérelméhez (ha korábban még nem adta be). Az érettségi bizonyítványt a szóbeli felvételi alkalmával eredetiben is be kell mutatni. Külföldön érettségizetteknél csatolni kell az eredeti érettségi bizonyítvány hiteles másolatát, valamint ennek magyar nyelvű hiteles fordítását. Hiteles másolatnak az Országos Fordító és Fordításhitelesítő Iroda – www.offi.hu, 1062 Budapest, Bajza u. 52., tel.: +36 1 428-9600 –, a külföldi magyar nagykövetség és a magyar közjegyző által készített hiteles másolat minősül, hiteles fordításnak pedig az Országos Fordító és Fordításhitelesítő Iroda, a külföldi magyar nagykövetség és a magyar közjegyző hitelesítési záradékával ellátott fordítás minősül.
A jelentkezési lap elérhető Budapesten az istentiszteletek alkalmával az információs pultnál, a Szent Pál Akadémia Tanulmányi osztályán, valamint a www.szpa.hu honlapon a „Felvételi” menüpontban.
 

[1] A megszerzendő kreditek száma a főiskolai tanulmányoknak a mesterképzésbe kreditértéken való beszámításától függ, ez mindenkinél egyéni. A tanulmányi idő függ a megszerzendő kreditek számától, másrészt a hallgató választásától (mennyi tantárgyat vesz fel), illetve részben a lehetőségektől (pl. mely oktatási időszakban vannak meghirdetve azok a tárgyak, amelyeket a hallgatónak teljesítenie kell, milyen időpontokban vannak meghirdetve stb.).
Csatolt fájok:
Publikálta: Horváth András
© 2011 Szent Pál Akadémia