Intézményünk
Felvételi
Képzések
Tanév
Díjak és támogatás
Jogtár
Publikációk
Kapcsolat
Felvételi
Felvételi tájékoztató - Teológia mesterszak
2018.07.06.
Szent Pál Akadémia – Teológia szak 5 éves egységes, osztatlan mesterképzés nappali és levelező tagozaton. A megszerezhető végzettség: okleveles teológus mesterfokozat (megfelel a régi egyetemi végzettségnek). Jelentkezési határidő: 2018. augusztus 22.
A Szent Pál Akadémia a Hit Gyülekezete 1990-ben alapított főiskolája, amely a Biblia ismeretében elmélyedni vágyó és az egyházi szolgálatban aktívan részt vállaló/részt vállalni kívánó, bibliai értelemben újjászületett és Szent Szellemmel betöltött keresztények képzését szolgálja. Működésének célja a teljes Szentírás bölcsességének, tanításának megismerése és megértése, valamint bibliai szellemiség, életmód, erkölcs inspirálása, a hit törvényének gyakorlati megvalósítása. Az oktatás és a kutatás a keresztény kultúra megújítására, keresztény értelmiségi képzésre is irányul, hogy ezáltal olyan tudományos értékű, biblikus teológiai felsőoktatás jöjjön létre, amely szakterületenként feldolgozza az európai kultúra alapját képező Biblia társadalomtudományi értékeit, és modern tömegkommunikációs eszközök felhasználásával közkinccsé teszi azt. Az intézményt a Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság akkreditálta.
A Szent Pál Akadémia Teológia szakán egységes, osztatlan mesterképzés folyik, mely nappali és levelező tagozaton egyaránt ötéves. A tanulmányok befejeztével a végzettek okleveles teológusi diplomát kapnak, ami mesterfokozatot jelent, angol megfelelője: MA in Theology, Theologist.
A tanulmányokban a teljes Szentírás megismerése áll a középpontban, teljes evangéliumi, Szent Lélekkel betöltött módon. A tanterv magába foglalja a Biblia tényeinek, korának, nyelvének, történeti, társadalmi, kulturális hátterének ismeretén túl a bibliai tanításokat, teológiát és a kapcsolódó humán, nyelvi, társadalomtudományi, kommunikációs és alapvető informatikai ismereteket is.
 
A Teológia szakon oktatott tárgyak
Bibliaismereti tárgyak: Ó- és újszövetségi bevezetés és írásmagyarázat.
A Szentírás eredeti nyelvének megismerése: Óhéber és ógörög nyelv és exegézis, valamint szövegolvasás.
Teológiai tárgyak: Fundamentális teológia, Karizmatikus teológia, Bibliai antropológia, Bibliai etika (zsidó–keresztény erkölcstan), Krisztológia, Doxológia, Egyháztan, Eszkatológia, A Szent Lélek ajándékai, Apologetika.
Gyakorlati teológiai tárgyaka keresztény élet és szolgálat köréből: Pásztorlástan, Evangelizáció, Retorika (egyházi beszéd), Keresztény életmód (Házasság és család), Hitoktatás módszertan, szakmai gyakorlat.
Humán tudományokköréből: Ó- és újszövetségi bibliai történelem, Egyetemes és magyarországi egyháztörténet, A pünkösdi-karizmatikus mozgalom története, Izrael államának modern kori története, Pedagógiai és pszichológiai alapismeretek, Filozófiatörténet.
Más társadalomtudományokköréből: Államelmélet, Kommunikáció, Média.
Gyakorlati ismeretek: Számítástechnika (internet, bibliaprogramok).
Klasszikus nyelva bibliai nyelveken túl: latin. Modern nyelvek: angol, német, modern héber, orosz. A nyelvi kurzusokon klasszikus és modern nyelvekből is fel lehet készülni nyelvvizsgára.
Kommunikáció és médiaspecializáció.
A Teológia szak keretein belül Kommunikáció és média specializációs képzés folyik. A specializáció elvégzése a diplomába is bekerül. A specializáció keretében kommunikációs és média szakemberek szakmai felkészítése, képzése történik. A különböző médiaterületeket (újságok, online média, rádió, televízió) oktatók, gyakorlati szakemberek és a szakma jeles képviselői mutatják be mintegy negyvenféle szakmában (pl. újságíró, riporter, szerkesztő, rovatvezető, tördelő, blogíró, közösségi médiaíró, műsorvezető, tudósító, rendező, kameraman, vágó, hangasszisztens, közösségi médiaoldal, honlap szerkesztője…). A specializáció nemcsak azok érdeklődésére tarthat számot, akik a médiában fognak elhelyezkedni, hanem a kor kihívásaira válaszokat kereső teológusokéra is.
 
A jelentkezési lapokat a mellékletekkel együtt a Szent Pál Akadémia Tanulmányi osztályára kell eljuttatni kinyomtatott, aláírt formában (1103 Budapest Gyömrői út 69. Telefon: (+361) 4322720, Honlap: www.szpa.hu, E-mail: titkarsag@szpa.hu). A jelentkezés feltételei:
  • érettségi (külföldön érettségizetteknél csatolni kell az eredeti érettségi bizonyítvány hiteles másolatát, valamint ennek magyar nyelvű hiteles fordítását),
  • két egyházi szolgálatban álló személy ajánlása – ld. külön, a felvételi laphoz mellékelt nyomtatványon. (A Hit Gyülekezete tagjai esetében a hallgatóval pásztorlási kapcsolatban álló lelkész, pásztor vagy presbiter ajánlása szükséges, illetve a lelkész, pásztor, presbiter ugyancsak szolgálatban álló feleségének ajánlását is elfogadjuk. Nem budapestiek esetében kérjük, hogy az egyik ajánló a helyi gyülekezet pásztora legyen. Az ajánló nem állhat vér szerinti rokoni kapcsolatban az ajánlott hallgatóval. Más egyházak tagjaitól lelkészi, illetve presbiteri ajánlást kérünk.),
  • megfelelő teljesítmény az írásbeli és szóbeli felvételi vizsgán,
  • házasoknál a házastárs írásbeli támogató nyilatkozata,
  • 4000 Ft felvételi vizsgadíj befizetése.
Szükség van további két nyilatkozat megtételére is (a nyilatkozatok a jelentkezési lapon találhatók), melyek tartalma a Szent Pál Akadémia szellemisége, működési rendje melletti hűség kinyilvánítása, valamint önköltség–fizetési kötelezettség vállalása (önköltséget a nem állami ösztöndíjas helyre felvetteknek kell fizetni), illetve arról is kell nyilatkozni, hogy a külön nyomtatványon található ajánlást a felvételiző vagy az ajánló nyújtja-e be. A felvételi kérelemhez a nyilatkozatokon és (amennyiben a felvételiző nyújtja be) ajánlásokon kívül csatolni kell az érettségi bizonyítvány (külföldieknek hiteles másolat és fordítás), a (közép– vagy felsőfokú) nyelvvizsga stb. fénymásolatát (ld. felvételi kérelem, 5. oldal alja).
A 4000 Ft felvételi eljárási díj az intézmény csekkjén fizethető be (a nyomtatott felvételi kérelemhez mellékelve). A felvételi kérelem Internetről való letöltése esetén postai csekket személyesen vagy válaszboríték ellenében postán a Tanulmányi osztályon lehet igényelni. A befizetés átutalással is teljesíthető a Szent Pál Akadémiának a Raiffeisen Banknál vezetett 12072507–01165405–00100003 számú bankszámlájára. A postai csekk kitöltésekor vagy az átutalásnál kérjük feltüntetni: Felvételi díj befizetése. A befizetési bizonylatokat kérjük a felvételi eljárás időtartama alatt megőrizni, és a bizonylat másolatát a jelentkezési laphoz csatolni.
Az írásbeli felvételi vizsga egy általános bibliaismeretet felmérő dolgozat, amit szóbeli meghallgatás követ. A felvételire készülni Ó– és Újszövetségből kell. Az írásbeli és szóbeli vizsga várható időpontja szeptember első hete. A pontos időpontról és egyéb tudnivalókról a jelentkezők a "Felvételi kérelem" leadása után írásos értesítést kapnak.

Nappali tagozaton tanulók számára elérhető hallgatói juttatások, szolgáltatások:
jó tanulmányi eredmény esetén tanulmányi ösztöndíj,
kiváló szakmai–közösségi tevékenység esetén intézményi, kiemelkedő teljesítmény esetén köztársasági ösztöndíj megpályázható,
tankönyv– és jegyzetvásárlási támogatás,
szociális helyzet alapján pályázható ösztöndíj,
lakhatási feltételek támogatása: kollégiumi elhelyezés,
középfokú/felsőfokú nyelvvizsgára való felkészítés angol, német, ivrit, bibliai héber nyelvből.
A levelező munkarendű képzésben a hallgatók tanóráira tömbösítve, általában havonta, pénteki és szombati napokon kerül sor.
A Szent Pál Akadémia Könyvtára, valamint Informatikai Központja által nyújtott szolgáltatások valamennyi hallgató rendelkezésére állnak. A Szent Pál Akadémia nappali tagozatos hallgatók számára fenntartott kollégiuma a Hit Park területén lévő újonnan felújított épületben található, Kőbánya központjában további férőhelyek állnak rendelkezésre. A kollégiumban külön-külön épületrészek állnak a férfiak és a nők rendelkezésére. További, részletes információk a főiskola honlapján találhatók.
 
Állami ösztöndíj vagy önköltséges képzés
A jelentkezéseket állami ösztöndíjas, illetve önköltséges helyekre lehet beadni. Az intézményben a korábbi évekhez hasonlóan rendelkezésre állnak magyar állami ösztöndíjas (államilag támogatott) helyek. A felsőoktatásban egy személy összesen 12 félévet (támogatási idő) vehet igénybe államilag finanszírozott (támogatott, állami ösztöndíjas) képzésben.
Az állami ösztöndíjjal támogatott (államilag finanszírozott) képzést nem magyar állampolgárok is igénybe vehetik a következők szerint (a teljesség igénye nélkül): az állami ösztöndíjas képzésben való részvétel joga megilleti többek között a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyeket, a Magyarország területén élő hontalant, menekültet, oltalmazottat, menedékest, befogadottat, bevándoroltat, letelepedettet, a nemzetközi megállapodás alapján a magyar állampolgárokkal azonos elbírálás alá eső külföldieket, a szomszédos államokban élő magyarokról szóló törvény (a kedvezménytörvény) hatálya alá tartozó, de magyar állampolgársággal vagy a szabad mozgás és tartózkodás jogával nem rendelkező személyt stb. Az állampolgárságot, a menekült stb. státuszt, a tartózkodás jogát a megfelelő okirat másolatának a jelentkezési laphoz való csatolásával igazolni kell.
A tanulmányok finanszírozásáról szóló tájékoztató nem teljes körű. Arról, hogy ki jelentkezhet magyar állami ösztöndíjas, illetve önköltséges képzésre, a http://www.felvi.hu oldalon lehet tovább tájékozódni.
 
Az önköltség összege nappali és levelező tagozaton a 2018/19-es tanévben: 350 000 Ft/félév. Amennyiben az önköltség egyéb forrásból finanszírozható, a hallgatók által fizetett díjat az intézmény csökkenti.
A csökkentés miatt az önköltséges hallgatóknak a 2017/2018–as tanévben ténylegesen legfeljebb 90 000 Ft/félév önköltséget kellett fizetniük.
 
A diploma megszerzéséhez a tanulmányok végeztével középfokú nyelvvizsga szükséges.
Csatolt fájok:
Publikálta: Horváth András
© 2011 Szent Pál Akadémia